Search
WAP/PAD

eky tmg ikd 首页 >> >综合

omyg enyg hxza q3og qkg 4o [vyd ucy 4lu ut tmf jkf tkzd h/ ];d j3zg ilef j3zg jv

芒市积极宣传法律法规

谢有华
来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-04 09:51:32

hkof 'k tkyg ]og        inz !@ i/d !% ozg,omyg enyg hxza wxyd w3og hlza ekof ikyg 'koa qng ]mtf i/d iv tyg e3oa ik/g qng o/s q; 4o [vyd ucy 4lu ut tmf jkf tkzd h/ ];d j3os [njf izs $$ j3os.

q3o ik/a uv ekg,hlza ekof ikyg 'koa omyg enyg hxza hny ukd iea ]ls i/d [vyd ucy 4lu ut tmf 'ma,wy ]mtf 4xjf ixy emog 4ef iv 4ef ykeg ekg,ixy i/s t3of jkz tmf 'kyd omyg enyg hxza jczf evg ixy iv iea w;f tms tms.jx/g ok,evg hlza ekof ikyg 'koa je hxy 4ef ]ls [vyd ucy 4lu ut tmf,tnj ]mtf 4xjf ixy emog 4ef iv 4ef ykeg ekg.jxu i/d tva ];d hlza ekof ikyg 'koa tyg j3os [njf jl j3os jl ]ls [vyd ]ls ucy,q3o 'xea uv i/s,'bf o3/g,'bf qnzf [lg j/s j/s qls ileg j3zg ]3oa [k/f jkz rvyg jxzg 'xza ivj 'xza ik/g,j3zg ]3oa i;g h3ys [njf,j3zg ]3oa rvyg jxzg [k/f ovs qkf,j3zg tyd okyg ukj3zg P3oa i;g 'cy qnzf qng i/s ekg hkg qkg [vyd ucy 4lu ut tmf,i3og '3of hoa 4o [vyd ucy jkf tkzd h/ ];d hlza ekof ikyg 'koa jl tv.rbya tv e3oa ik/g tyg ik/a,j3zg ]3oa i;g 'cy qnzf 4o [vyd ucy 4lu utf tmf jkf tkzd h/ ];d hlza ekof ikyg 'koaj3os Onjf 'ma,j3zg ilef j3zg jv emog jkg jkg okg okg izs iv ikd iv 4mf jkf wos,emog ]bef jz ]mtf ixy iv tkyg ykeg ];d ukz enyg izs iea ekg w;g w;g.

inz !@ i/d !% ozg,omyg enyg hxza ukf ukf tyd ]mtf uky e3z 'ng ekg wxyd w3og hlza ekof ikyg 'koa qng ]mtf i/d iv tyg e3oa   ik/g qng o/s q; 4o [vyd ucy 4lu ut tmf jkf tkzd h/ ];d j3os [njf izs.


编辑:谢有华

ucyf wkf tkyg jt 科普

more

ivj ik/g ovs qkf 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.