Search
WAP/PAD

eky tmg ikd 首页 >> >文艺

j3uf jk/f ekzd '3za 4byf enyg hxza

傣族村寨新面貌

孟岩保
来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-11 10:48:45

                                            (hkeg ekjf)

qyf ok yvzg rxef h3od hkeg h/ ixg h/ qxeg 'cy ekzd ixe h/f t/g i3yg ekg rbya ekzd heg tkeg hbzd ekg rbya ekzd eva en qos Pos ixg,hod ikg t3y jl ekzd u3os 'no ekg u3y q; Pos Pn/g ekg ';f i;g wmg 'k ixg.

inya heg 'xzg ixg ekzd j3zg ik/ qb e;f ok ekzd exzg qxzg hbzd jkf ekzd t/g Pxt enyg ela 'k ixg,i;g P/ i;g ikg ukzf 'kz ukzf ukf izs Pn/g wlf i;g qxj P3oa P3/d izs 'k ixg.

qyf ok j3/d ekf icy ixg 'es ekg tkzd qxeg ekzd ixe h/f ikg wlf hbzd P3oa ies 4cy ezg jczf iv tng h/s ixg, wkeg i/s jo e3yf exzg heg ekg ekjf hkeg hng Pn/g unz u3og wxyd Pos 'k ixg.

hkeg h/ h3of jl wkz ixg hbzg ekg h/ tkzd ekzd tkf okz hza ixg, ekzd tkf okz ikg ';f q3od P3oa ies hxza wyg umz qlyf tczg i;g qno tyg  i;g ilf 'v 'czf 'k ixg,hod P3yg w;f ect wkj 'xed 'ya jxd wy wkj ok Pn/g iv 'vua jly Olz wyg ecyf 'xya hx/g 'k ixg.

t3/g tyg enyg ixg P3oa enyg 'lta jkf umz ekzd elf hy Pos ixg, wky I3yg ekg rbya ekzd qm wkz wlf Pveg i;g qm jzd 'kuf wkz Pn/g t3y ikg ukyf hczg tng Pos ixg.

qyf ok j3zg tyg ik/a Pn/g 'k/a hkeg hvyg jo elyf pkg jkf exzg heg wyg ok tva ekg pkd teg wxzf Pos 'k ixg,'xzf q3od ekg ukd ina ekzd qm wkz wyg tnj evg ekzd ies heg hza 'k ixg,ekzd ies heg hkeg hmf Pxys ok e3od 'bd jno qk/f okg ixg,jno hbzd ekg Pxys ok ekzd wzf t;d ekzd wzf ina ekzd pk/d t;d ekzd pk/d ina izs Pn/g P/ ikg wlf ukzg tku P3/d i;g h3ef p;a wy wlef jkf rxy t3/g il ixg.

pkg jky j3o Pn/g u3og ok hbzd jkf rbya ekzd P3oa h3oa r3oa u/ hbzd jkf pcoa ekzd ixya Px/a jx/g hbzd jkf txz iny rbya ekzd j3o    jk/f 'vd Pos 'k ixg,P/ ikg jczf ekj exzg tms Pn/g tyg ekzd umyg wkg rczs jnd jk/f P/ ikg jz jx/g ok ixg.

qyf ok rxef qcy qcy ixg jo hbzg ekg h/ qxeg i;g 'cy ekys 'bd qnzf 'nzs qco Pos ixg,Ovyd 4mjf ucy q3o jczf evg ekg izs ixg.

qyf ok t3zd ukg hk ixg jk/g Okyf ekg Pxys ok tly ikzs 'v und ivg evg j3zg Pmtf P/ Pmtf Ikg ukg evg qv evzs 4mjf tyg 'l 'k/f 'nf i;g jktf 'k ixg,jo ekg tced hkeg wktf Pos Pn/g   p;a wkf ekg hks tkyg iya 'k ixg.

  qyf ok ixt 'kyg 'kyg ixg en 4xz P3oa tkyg '3za 'l 'k/f 'nf ilj 'n qkzf Pxt pcoa jxyg ikd icy 'k ixg,wkeg i/s u3og umz Pnzg 'lya Pnzg umyg wmyg t3/g Pveg ezg wlf 4vzg i; izs Pn/g wy txyg i/d Pos 'k ixg.

编辑:谢有华

ucyf wkf tkyg jt 科普

more

ivj ik/g ovs qkf 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.