Search
WAP/PAD

eky tmg ikd 首页 >> >要闻

qno o3/g qno qnzf [lg jkf omyg enyg ekog t3ys rkea hkeg wlf iv jvz okza

州委州政府到瑞丽开展慰问活动

谢有华翻译
来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-29 09:27:58

hkof 'k tkyg Pog     hkog tva rbya inz 'vf inz e3z i/s,inz ! i/d @! ozg,qno qkyg o3/f jky,'l qvf omyg enyg ekog jly wvzs qlz jkf t3ys rkea wmed t3/g hlza 'njf ilj 'njfj3zg jkz i;g 'cy qnzf4k ecg i;g ekzd '3za tv omyg enyg ekog,4ma okyf j3zg enyg wlf i;g [ks iv uv e;f i/s wlf iv jvz okza,jkz pkzf qkef qkef i/d umz plg.

wkeg o3/f jky tyg jly wvzs qlz jkf t3ys rkea hlza 'njf ilj 'njf izs,j3zg ]3oa tyg 'xya j3os hkeg iv hkeg okza tkzd t3of hlza 'njf ilj 'njf,4ma okyf hlza 'njf ilj 'njf o/s q; u;s ukg hxuf icz ucz tnyg,qx/ rcea 4byf t;d h3yg hkj pma jkz tmf 'kyd,jxu ekzd enyg tnyg jkg ]mtf 4xjf ixy 4ku 'kj,'lg txyg hlza 'njf ilj 'njf wlf i;g [ks iv uv e;f i/s wlf iv jvz okza,4kf ikf j/ t3o wkza hvyg.

wkeg o3/f jky tyg jly wvzs qlz jkf rbya enyg ]mog 'cy qnzf [lg t3ys rkea wmed t3/g jkzf ulf j3zg jkz izs,j3zg ]3oa tyg 'xya j3os tkzd ok,ik/a uv ekg,jkzf ulf j3zg jkz jxu i/d qx/ rcea ekzd    '3za hkj pma jkz tmf 'kyd ]mtf 4xjf ixy 4ku 'kj iea w;f tms tms,en ozg qkef qkg 4k ecg u3og iv ekg i3ya ikya,ozg tk eng ikd ekg,j3zg P3oa i;g 'cy qnzf tyg jkzf ulf j3zg jkz i3of ]mtf 4xjf ixy tkj hkf ekg,];d ekzd '3za u3og i/d     uczf ]ky e;f rczd.

wkeg o3/f jky tyg jly wvzs qlz jkf wmed t3/g 4k ecg ekzd enyg tczg izs,'xya hka tyg 4k ecg i;g ekzd jle uxy ixy tmf 'kyd i;g ekzd '3za,u3og ok 4k ecg evg 4k rkyf emog i; 'ld exjf ];d i;g ileg,exj   '3of 4k ecg o/s q; hkj pma jkz tmf 'kyd,];d en ozg qkef qkg uba qod iv ekg w;g w;g.j3zg ]3oa tyg 'xya j3os 'es 'lg txyg 4k ecg tyg ik/a wlf en inz 'vf inz e3z j3of i/d umof wkf 'keg 'kf,]mtf ]/ ]mtf ikg hod ekj ]3yg u3yg jl uv.编辑:谢有华

ucyf wkf tkyg jt 科普

more

ivj ik/g ovs qkf 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.