Search
WAP/PAD

eky tmg ikd 首页 >> >综合

ekzd tnyg hmoa omyg enyg ekog rzf ]ky iv 'mf 'kf

等秀村项目促进发展

克有和翻译
来源:德宏团结报 发布时间:2019-06-25 10:37:08

hkof 'k tkyg ]og       uv jk/,wlf tv tkyg wczs 4xz ]3oa ukg ecjf 'ma,jkz pkzf 'kyd  4lj qkf elg ynzg ekzd tnyg hmoa  tv ixya tog qnzf omyg enyg ekog t3o qkef i/d umz plg tms tms.

ekzd tnyg hmoa 'lz o3/g   hl/f tyg i3ya evg j3zg $!#! j3os,  i;g iv !00 j3os i/s evg 4k emog  t/g *% j3os wkz i/s,i;g hkyf ekzd hoa jczf uta pmod i/d jmyd tms tms,]veg h3za tkyg hkyf ekzd hoa 'xya ukd 'xed t3zd exjf t3zd ekjf,ekzd tnyg hmoa 'lz o3/g hl/f evg !! ekzd teg uk/g hxyd ';f [lzf ]nzg [lzf wmg,rcea # ekzd 'kyd ';f 'cya [/g txyf h3za tkyg oky ekzd.

jkz pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya ekzd tnyg hmoa i/d hkj emf Pbyg rkg,plf ek/a hkof u/ hod i;g ekzd tnyg hmoa 'lz o3/g hl/f jkf wmed ]za evg jkg i3ya ik/a ieg rvzd 'og ]veg 'lz o3/g hl/f izs tkj 4kzg tva 'no 'bs hod [ks,evg 4k ecg ik/a j3os tnj inj  hod [ks ';f hod i;g r3ya jkf w;g w;g,evg j3zg 'no 'bs hod [ks j3os iny tkzd ok:“uv i/s hod [ks hk/a i/d jk,iv tlzg hk/a i/d '3oa %000 hx/g wkz i/s.” jkg i3ya qng ekg 'bs tkyf hod [ks izs iv ieg tkyf i/d hod [ks @@ tlzg wkz i/s,jkg qng i/s tkyf hod [ks 'ma u/ h3za tkyg jko 'ld ilf jkf tnyg ]og jl 4xyd jl tv.

ekzd tnyg hmoa 'lz o3/g   hl/f evg tkyg wczs !%@ j3os,wlf tv tkyg wczs qng i/s 4xz ]3oa ukg ecjf 'ma,jl ekzd jl evg [lya 4mzd ucs ik/g jkd[lya jmd ultf ixy elg[lya h3ef jla ];d ekzd '3za ukt umf ivea olzg tyg [lya u;s ukg h3ef jla i;g ekzd '3za qng i/s,[lya evzs uvz ekzd hoa j/s j/s iczf ik/g jkd ik/g 'njf 4mjf tyg tvzf hvyf tvzf wkeg 'ma rxy wmed u;s ukg i;g ekzd '3za,tkyg wczs jl j3os jl tvzf wmed plza hkof 'k tkyguu ik/g ikt h/ [vyd ucy tyg ixy ]ls tkyg ]za i;g tkyg,   j/s j/s jkf 'bs uu ik/g ikt h/ ucyf wkf tkyg jt ekg wmed,4xyd wmed ivj wmed ik/g ekzd tnyg hmoa 'lz o3/g hl/f u3og umz 4xyd 4k ecg [njf ]mzg ucyf wkf tkyg jt tyg [vyd ucy 4lu ut tmf izs ]os.       (hng wmog h3od   uczf)

  

编辑:谢有华

ucyf wkf tkyg jt 科普

more

ivj ik/g ovs qkf 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.